Tin tức

Sản xuất công nghiệp giữ nhịp tăng trưởng

Trong hoạt động sản xuất công nghiệp 9 tháng, ngành chế biến chế tạo tăng gần 11%, đóng góp lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.