Di sản

UNESCO vinh danh Đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Ngày 21/11/2023, UNESCO đã thông qua Nghị quyết về danh sách 54 các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023 - 2024 trong đó Đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác của Việt Nam.