Bảo vệ người tiêu dùng

Ngăn chặn giới trẻ tiếp cận: Cần cơ quan xử phạt chuyên trách

Đây là vấn đề được thảo luận tại tọa đàm "Dựng hàng pháp lý nhằm ngăn chặn giới trẻ tiếp cận sản phẩm thuốc lá mới".