NHNN giải đáp một số câu hỏi về những nhu cầu vốn không được cho vay

Admin
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho hay, các ngân hàng không được cho vay để gửi tiền, trong đó có bao gồm mục đích mua chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu…

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản giải đáp một số câu hỏi về quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt ngân hàng) đối với khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo quy định tại Thông tư 06/2023/TT-NHNN, các ngân hàng không được cho vay đối với nhu cầu vốn với mục đích để gửi tiền.

Theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng quy định, nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình thức gửi tiền không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận.

Theo đó, các ngân hàng không được cho vay đối với nhu cầu vốn với mục đích để mua chứng chỉ tiền gửi do chính ngân hàng cho vay hoặc ngân hàng khác phát hành.

Trường hợp khách hàng vay mua nhà, ngân hàng giải ngân vốn cho vay và phong tỏa số tiền giải ngân cho đến khi khách hàng hoàn tất thủ tục mua nhà thì không thuộc trường hợp ngân hàng cho vay để gửi tiền.

Còn trong trường hợp ngân hàng giải ngân vào tài khoản thanh toán của khách hàng để thực hiện việc thanh toán chi phí tiêu dùng là một trong các phương thức giải ngân vốn cho vay và đảm bảo phù hợp với quy định Thông tư 39/2016/TT-NHNN sửa đổi bổ sung và Thông tư 21/2017/TT-NHNN không thuộc trường hợp ngân hàng cho vay để gửi tiền.

Đối với vay ký quỹ, ngân hàng được thực hiện cho khách hàng vay để ký quỹ khi khách hàng đáp ứng các điều kiện vay vốn. Ngân hàng ban hành quy định nội bộ về cho vay, quản lý tiền vay phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngân hàng.

Đối với câu hỏi về khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm có phải là khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm, NHNN cho biết, theo quy định tại thông tư 12/2022/TT-NHNN thì khoản vay nước ngoài là cụm từ dùng chung để chỉ khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh và khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh dưới mọi hình thức vay nước ngoài thông qua hợp đồng vay, hợp đồng nhập khẩu hàng hóa trả chậm, hợp đồng ủy thác cho vay, hợp đồng cho thuê tài chính hoặc phát hành công cụ nợ trên thị trường quốc tế của bên đi vay. Theo đó, khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm nêu tại khoản 6 Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NNHN là khoản vay nước ngoài dưới hình thức hợp đồng nhập khẩu hàng hóa trả chậm theo quy định hiện hành về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

T.M